A kde právě záříš ty?

18. 11. 2020 09:12
kategorie:

Milí přátelé,

nastoupili jsme do rychlovlaku. Cesta zpět neexistuje, přestože by si to možná stále ještě většina cestujících přála. Jsou to vzorce setrvačnosti a těžkopádnosti, které nás udržují v nepružnosti a dřímotě. Pokud vzdycháme po starém světě, jsme nejistí a máme obavy z budoucnosti, plýtváme vzácnou energií, a předáváme ji tak těm, kteří nemají zájem o to, abychom byli suverénní — čili abychom byli bytostmi, jež se rozhodují samy o sobě. Nechtějí, abychom v sobě probudili božskou jiskru a nechali ji růst.

Starý svět je nenávratně pryč, a je to tak dobře. Dovedl nás totiž do bodu, kde se nacházíme nyní. A tento bod v prostoru a čase je „dobrý“ i „špatný“ – bez jakéhokoliv hodnocení. V tom „špatném“ přivedl naším přičiněním planetu na pokraj únosnosti a my sami jsme se v závislosti na zmíněných vědomých a nevědomých vzorcích pohodlnosti vmanévrovali do zdánlivě slepé uličky. Necháme-li vlak řídit těmi, kteří nás přesně  v tomto podporují, mohla by lidská rasa skončit jako biologická forma kyborgů sloužících potřebám hrstce „vyvolených“.

Ve své nejnovější knize Transformační klíč, přetlumočené Kerstin Simoné, o tom Thovt říká:
Ptám se vás: Jak je možné, že si jenom hrstka z vás ověřuje, co vám předkládají; že pouze někteří mají snahu vyprostit se z podmaňujících nařízení? Jak je možné, že většina lidí dovoluje rozhodovat skutečně o všem, co probíhá na této úrovni bytí, spadající pod odpovědnost vás všech, pouhých několik málo osob? Kdo jim na to dává „právo“? Kdo jim přisuzuje moc; kolik jich vůbec je, těch, kteří ovládají a uchvacují tuto Zemi, tento svět, tyto úžasné oceány, lesy a hory? Komu patří tato překrásná planeta? Jim?!

A kdo si vůbec osobuje právo vládnout nad celou planetou, všechny procesy a okolnosti řídit z pozic údajně nesmírně mocných sídel vlád, bank či soudů? Skutečně: je to pro nás rébus, že zaslepování lidí dosáhlo takové míry, že se jen doposud tak málo z vás oprostilo z osidel vládnoucího systému, natož aby se vydalo svými cestami. Člověče, věz, tato Země nepatří nikomu! Toto místo je ochráncem všech, kdož žijí v souladu s ní! Lidé, moudře naslouchejte: Ve skutečnosti nejste vládci této úrovně bytí, nýbrž otroci nízké formy vědomí, a propůjčujete temným silám nesmírnou moc nad všemi vašimi stavy a okolnostmi. Tyto temné mocnosti se nepodobají člověku – pocházejí totiž z dalekých civilizací a jsou zde přítomny především energeticky. Řídí vědomí některých lidí na vaší úrovni. Jako loutkáři, tahající za nitky svých loutek, vedou své energie k lidem, usměrňují a ovládají je. Jakmile tyto energie odhalíte a demaskujete, nebudou již moci působit na váš život! Prožitá moudrost vás vysvobodí! Jejich moc je však v současnosti tak silná, že i nadále vědomě řídí události na vaší úrovni bytí.

Jedno je však jisté, i když to možná pociťujete jinak: Dny jejich vlivu a působení jsou sečteny. Na Zemi probíhá „poslední tanec“ těchto bytostí lačných po moci. Je jisté, že se odpoutají; ovšem ruku v ruce by to mělo proběhnout se svědomitou reaktivací vašeho samostatného a nezávislého myšlení a cítění. Moudře si zapamatujte má slova z úvodu knihy: Tyto temné moci mají k vašemu vibračnímu poli a vědomí volný přístup jenom přes vaše emoce. Jakmile skrze prožité poznání všech těchto záležitostí stabilizujete svoji tělesnou rezonanci, ztratí k vám jakýkoliv přístup. Ve skutečnosti tím pro ně přestanete mít „výživovou hodnotu“!

 

Kontrast dvou kvalitativně zcela odlišných energií, které momentálně na Zemi narážejí na sebe, snad už ani nemůže být větší. Je to doba, kdy je každý člověk vyzván, aby se projevil a učinil rozhodnutí — ve svém nitru nebo i navenek.

Svobodná vůle je nedotknutelná. Je to vesmírný zákon přesahující jakékoliv uměle vytvořené pozemské zákony. Pokud se rozhodneme s klidem a vnitřní jistotou ji uplatnit, postavíme se tím pod záštitu univerzálních principů a dostane se nám i pomoci. Samozřejmě, že se mohou objevit pochybnosti či zkoušky, ale časová osa, kterou jsme si tak zvolili, bude pro nás, naše okolí a celý vesmír jasná.

Na základě zkušeností s matrixem, ve kterém jsme žili a nechali se jím ovládat, jsme dospěli k poznání souvislostí, a tím i jistý stupeň vědomí. Toto poznání vede k probuzení do stavu JÁ JSEM neboli sebe–uvědomění. Není to rozumové poznání, ale bytostné uvědomění si sebe sama jako bytosti milující a respektující život. JÁ JSEM znamená, že se vnímám jako nekonečné božské stvoření, aktivní právě tady a teď, v tomto okamžiku, v tomto prostorově-časovém bodě. Toto hluboké vnímání sebe sama generuje radost, lehkost a lásku k sobě samému, blaženost z bytí, impulzy nadšení, které pronikají až do nejzazších částeček buněk a jsou v nich citelné. Přes toto uvědomění, přes takto prožívanou individualitu a převzetím plné moci za sebe sama, rezonujeme s jinými vyvinutými bytostmi, čímž se samočinně tvoří stav společného vědomí — vědomí MY.

Necháme-li rozum odpočívat, odpoutáme-li se od vnějších smyslů a ponoříme se do sebe, vibruje naše tělesná a duševní frekvence v elektromagnetickém energetickém pásmu okolo 8 Hz — tehdy jsme v souladu s elektromagnetickou frekvencí Země. Vědomí Země ovlivňuje nás a my ovlivňujeme její vědomí. Čitelné je to například z grafů měřících Schumannovy frekvence, jež jsou součástí zemského elektromagnetického pole. Rakouský vědec Dieter Broers dokládá tento fenomén na své webové stránce například grafem zobrazujícím Schumannovou frekvenci v den masové mírumilovné demonstrace v Berlíně 29. 8. 2020, jež proběhla proti nezákonnosti a nepřiměřenosti takzvaných „koronových opatření“. Tento graf zřetelně ukazuje špičku vysoké energie čili vliv všech na demonstraci přítomných, jejich skupinového vědomí vnitřního míru na energii Země. Tato energie „vyššího řádu“ se projevovala kolem dvanácté hodiny po dobu dvou hodin.

 
 

Všichni máme v těle dostatek takzvaných esenciálních elektronů. Vědci zjistili, že ony elektrony fungují rovněž jako černé mikrodíry a jejich prostřednictvím může vznikat hmota. Z toho vyplývá, že jsme schopni – individuálně i kolektivně – ovlivňovat realitu, ve které žijeme, měnit ji a tvořit novou.

Proto je důležité všímat si, jaké energie v sobě máme a jaké energie vysíláme. Vědci z HeartMath Institutu (USA) zjistili, že propojení mezi lidským mozkem a Schumannovou energetickou frekvencí Země se synchronizuje každých 30 vteřin pokaždé na dobu přibližně 300 milisekund (=ms). Jsme-li v harmonii se Zemí, pak s ní rezonujeme. Vědce překvapilo zjištění, že Země se však chrání před destruktivními vibracemi svých humanoidních hostí. V souladu s ní, a tedy přibližně ve frekvenci 8 Hz, se člověk nachází jen tehdy, jestliže nejsou zrovna aktivní energie strachu, neklidu, zlosti, hodnocení či posuzování.

„Otevřené a laskavé srdce dokáže změnit srdeční energie jiných a podnítit v nich pozitivní změny. Udržujte tato má slova v sobě živá a jednejte vždy s lehkostí a radostí. Pocítíte, že události, které vás v minulosti možná paralyzovaly, oslabovaly a připadaly vám těžké, se nyní mění a vnášejí vám do srdce jasnost a zrcadlení odpovídající reality. Díky tomuto vědomému a ostražitému zacházení se sebou samou/samým a energiemi, jež vysíláte, způsobíte výrazné pozitivní změny jak ve svých vlastních zrcadleních, tak i v zrcadleních ve vědomí mas. Vy všichni se rozhodujícím způsobem účastníte velkého Projektu lidstvo. Vy, jejichž srdcí se to nyní dotklo, víte, že my všichni máme v tomto bodě lidských dějin dohodnutou důležitou schůzku,“ říká Thovt.


Právě měsíc listopad je ideální na intenzivní práci se stíny, které zastírají světlo naší duše. Aktuálně probíhají očistné a ozdravné procesy na všech úrovních života, zažíváme poslední záchvěvy a reakce temných a těžkých energií, které rezonují v našem podvědomí s příslušnými energetickými vzorci a vyplavují je na povrch. Jsme-li vnímaví a pozorní, dokážeme bezprostředně cítit vibrace strachu, zuřivosti, bezmocnosti či podobných emocí a okamžitě je přeměňovat na světlo.

Můžeme použít tuto rychlou metodu transformace: Uvědomte si v prostoru svého srdce vlastní světlo, otevřete tento srdeční prostor a světlo nechejte proudit do celého těla a mimo něj. Jakmile nás zaskočí neblahá emoce nebo vynoří-li se pocit, záchvěv nepříjemných vibrací, které si v prvním okamžiku řádně neuvědomujeme a vnímáme jen vágně, můžeme použít metodu transformace s pomocí slunečního božstva RA.

Nádechem si stáhněte do těla vysokofrekvenční energie Slunce nebo Centrálního Slunce, zároveň nadzvedněte pánevní dno a nechejte energii proudit svými čakrami nebo křišťálovou čakrou. Současně požádejte RA o transformaci této zatěžující energie. (Návod k aktivaci křišťálové čakry najdete v knize Thovt — Křišťálová čakra).

 


Jiná metoda důkladné katarze je očista fialovým plamenem, což bude tématem dalšího newsletteru.
Ingrid


© ANCH BOOKS
 

 
Komentáře
Příspěvek blogu momentálně nemá žádné komentáře.