Srdce: portály k multidimenzionálnímu vědomí

11. 4. 2020 17:53
kategorie:
Čas od času se civilizace Hathorů hlásí s informacemi, které z jejich pohledu mohou pomoci lidem překonat výzvy, jimiž právě procházíme. Hathoři tato období nazývají chaotické uzly; a jedním výrazným chaotickým uzlem, do něhož jsme vstoupili je právě toto období.
Před několika dny přeposlal Tom Kenyon zprávu, jejíž text jsme pro vás přeložili do češtiny. Z jeho stránky si můžete bezplatně stáhnout zmíněné zvukové kódy. (Všechny podrobné informace ke stažení najdete na konci tohoto textu.)
Přejeme nám všem hodně úspěchů a vhledů při zažívání multidimenzionálních mikro- a makro-kosmických světů.


Zpráva od Hathorů:

Pandemie viru Covid-19 nebo Corona je pouze jedním aspektem tohoto mnohovrstvového chaotického uzlu. Hospodářské, politické a sociální změny (= volatilita; ekonomická změna – míra a intenzita kolísání finančních či měnových kurzů) jsou také aspekty tohoto chaotického uzlu. Dalším, méně viditelným aspektem je šíření strachu, který je sám o sobě typem emoční pandemie.

Decimací deštných pralesů a jako důsledek tání permafrostu se uvolňuje do prostředí Země mnoho druhů patogenů a mikrobiálních forem života, což se bude dít i nadále.
A uprostřed všeho chaosu se neustále mění klima a pokračuje vymíraní živočišných druhů.

Cítíme, že odevzdaní znalostí portálu Ib (viz níže) je nejpraktičtějším a nejpřínosnějším nástrojem, který můžeme poskytnout lidstvu i všem vnímajícím bytostem, zatímco vstupujete do tohoto masivního chaotického uzlu.

Ib

Zvuková meditace srdečního portálu je zaměřena na vaše fyzické srdce, což staří Egypťané označovali jako Ib.

Účel této meditace je dvojí: zaprvé aktivuje Ib portál fyzického srdce, čímž posiluje srdce a fyzické tělo; a zadruhé lze Ib používat k prozkoumání dalších dimenzí vědomí i jiných oblastí existence — odkud můžete získat duchovní výživu a cenné transcendentní informace.
Ib (čili fyzické srdce) je největším generátorem elektromagnetických polí ve vašem těle. Ve skutečnosti je celé vaše tělo obklopeno a prodchnuto těmito neviditelnými elektromagnetickými energetickými poli.
Zvukové kódy této meditace jsou akusticky obdobné těm ve světelných oblastech bytí a jsou velmi prospěšné pro vaši pohodu.

Kvůli přehlednosti rozdělíme naše pokyny na dvě části.

Aktivace Ib

Představte si prostorovou sféru (= kouli) z jasného bílého světla, jež obklopuje vaše fyzické srdce. Účelem této koule je zadržet energie uvolněné zvukovými kódy do prostoru vašeho srdce – a dále proudící do jeho nervů a svalových vláken.

Spočívejte svojí pozorností v oblasti vašeho fyzického srdce a dovolte zvukovým kódům spontánně proudit různými částmi vašeho srdce a uvnitř koule, nechejte je vibrovat.

Nesnažte se ničeho dosáhnout. Zvukové kódy otevřou jemnohmotné energetické dráhy ze srdce do zbytku těla. Zvukové kódy mají vliv na bio-fotonové struktury vašeho srdce a prostřednictvím bio-resonance na celé tělo.

Pokud se rozhodnete s touto meditací pracovat pravidelně, zjistíte, že zvukové kódy vstupují do resonance s oblastí vašeho fyzického srdce, a ty dále s jinými oblasti vašeho fyzického těla. Celý proces slouží jemnému energetickému čištění fyzického srdce a těla, což může být velmi prospěšné a hluboké – zejména proto, že vaše prostředí je nyní plné fyzických i mentálních a emocionálních toxických látek.

Pravidelné opakování této meditace je klíčem k mistrovství, díky němuž můžete rozpoznat kinestetický jazyk mezibuněčného světla v galaxii, již nazýváte svým tělem. Když pohlédnete na galaxie a mlhoviny  ve vesmíru, uvědomíte si, že ve vašem těle, včetně nervových sítí vašeho mozku, se nachází něco velmi podobného.

Jelikož jsou zvukové kódy duchovní světlo, „rozmlouvají“ se světlem vašeho těla. Pokud to dovolíte, může to mít obrovský transformační a léčivý potenciál.

Interdimenzionální průzkum

Ib je také portálem k jiným dimenzím vědomí a jiným říším existence.

Umožní to vašemu vědomí či jemnohmotnému energetickému tělu, jemuž staří Egypťané říkali KA, vstup do těchto duchovních říší. KA je také známé pod jménem duchovní nebo éterický dvojník, poněvadž sice vypadá jako vaše fyzické tělo, tvoří jej však energie — nikoliv maso a krev. Proto se pohybuje dle zákonů kvantové, ne-newtonovské mechaniky. Řečeno jinými slovy – vaše KA není vázáno gravitací ani omezeními času a prostoru.

Chcete-li použít své Ib jako interdimenzionální průzkumné plavidlo (= IPP), přesuňte těžiště své pozornosti na tuto světelnou kouli kolem vašeho fyzického srdce.

Pak si vytvořte záměr, kam chcete své vědomí vyslat. Je-li váš úmysl jasný a čistý, je vám k dispozici jakákoliv říše, oblast bytí, jakýkoliv duchovní svět nebo duchovní mistr.

Nechejte spočinout své vědomí v zářivě bílé světelné kouli kolem vašeho srdce a umožněte zvukovým kódům aktivovat mnohočetné portály (= brány, vstupy) vedoucí ven z koule do jiných sfér bytí.

Pokud tak učiníte, koule se může začít točit jako rotor. Přitom se mohou otevřít „červí díry“ anebo si najednou přestanete být vědomi svého (fyzického) těla, místo toho se začnete vznášet v prostoru či se ocitnete v jiných dimenzích. Projdete-li koulí, jste buď ve svém těle KA, nebo jste čisté vědomí — bez jakékoliv formy.

Tento způsob práce s Ib vám může, jak jsme již dříve uvedli, zprostředkovat hluboké regenerační energie a transcendentální poznání. Je to neocenitelné v průběhu vaší cesty společně s planetou a lidstvem tímto aktuálním chaotickým uzlem.

A konečně – Ib je neocenitelným nástrojem i v okamžiku (fyzické) smrti. Pokud zatím nemáte prostředek, kterým byste mohli ovlivnit, do jaké dimenze či do jakého světa vstoupíte po smrti, stojí za to vyzkoušet si tuto metodu.

Zredukujme tento komplexní jev na jeho nejjednodušší aspekty: vibrační kvalita vašeho Ib určuje, v jaké dimenzi vědomí nebo světě / světech se ocitnete po tom, co jste prošli tunelem smrti. Používáte-li IPP na průzkum duchovně vyspělých světů a interakci s těmito říšemi, čistíte tím své Ib, což následně pozitivně ovlivní i vaši transformaci skrze fyzickou smrt.

Proces vzestupu uprostřed chaotických uzlů

Na tomto místě bychom chtěli předat náš pohled na smysl života. Z duchovního hlediska není účelem lidského bytí fyzické přežití samo o sobě. Život je spíše polem možností, které vám umožňují rozvíjet duchovní mistrovství. Z tohoto úhlu pohledu jste všichni na místě, jemuž říkáte Země, návštěvníci, hosté.

Využijte proto co nejvíce a nejlépe svůj stav jako lidské bytosti, vždyť to je jeden z nejunikátnějších stavů bytí ve vesmíru. Důrazně vám však doporučujeme, abyste nahlédli také dovnitř úžasných – světlem naplněných – oblastí vašeho bytí. Tyto říše, jež ve vás přebývají, mohou být hlubokou studnou výživy a útěchy, zatímco se lidstvo zdánlivě řítí do neznáma.

Tato vyšší cesta není vhodná pro každého. Pokud jsi však ten či ta, kdo se snaží orientovat vzhůru, zveme tě na cestu, která je opravdu méně vychozená. Ať tě tam pak pozvedne nevyčerpatelné světlo a soucit, jenž přebývá ve tvém nitru.

Hathorové
19. března 2020


Titul: Moudrost Hathorů od Toma Kenyona najdete zde:
www.anch-books.eu/shop/knihy/moudrost-hathoru

Tomovy myšlenky a jeho pozorování

Tato meditace je roh hojnosti s transformačním potenciálem pro ty, kteří chtějí naplno vstoupit do tohoto jedinečného portálu vědomí.

Staří Egypťané označovali tento portál Ib neboli fyzické srdce. A věřili, že je to zároveň sídlo duše i zdroj vůle. Egypťané se domnívali, že v okamžiku smrti člověka váží bohyně Maat v duchovním světě srdce člověka pomocí pera. Zjišťuje, zda Ib nese tíhu životních zkušeností, nebo zda je „lehké jako pírko“.  Bylo-li Ib dostatečně lehké, mohlo vstoupit do vyšších světů. Pokud bylo srdce zatíženo žalem a životními trápeními, musel člověk odejít do některého z nižších světů.

Jednou z cest tajné vědy egyptské vysoké alchymie bylo přesunout důvěru od iluzorních projevů fyzického světa na (své) vyšší Já neboli BA, jež ze své podstaty transformuje negativní životní dojmy člověka do svobody neomezeného vědomí, jež dokáže prozřít iluze fyzického světa.

Zajímavé je, že tibetští buddhisté věří, že srdce je sídlem nezničitelné kapky, destilované esence všech našich životních zkušeností, jež si bereme do jiných oblastí vědomí.

Hathorové předali k meditaci velmi jasné pokyny. Jmenovali i důvody, proč by se člověk mohl rozhodnout ji praktikovat, tudíž necítím potřebu věnovat se tomu podrobněji.

Když jsem však při několika příležitostech pracoval s touto meditací, domnívám se, že by mohlo být užitečné popsat některé jevy, jichž jsem si všiml. Doufám, že mnozí z vás, kteří se do toho pustí, je zažije také. Nechci ale jít dále a předem programovat vaše zkušenosti, neboť stejně jako je tomu ve všem, každý z nás má své vlastní a jedinečné zážitky.

Některé portály vytvořené touto meditací jsou však docela pozoruhodné a mohou změnit vědomí. Myslím si, že vám může pomoci, jakmile si uvědomíte možnost, že se takové jevy mohou objevit. Může vás to přivést k tomu, že až zcela překročíte portál Ib, tedy vašeho fyzického srdce, budete se v tomto prostoru transformace pohybovat s větší pokorou a jemnocitem.

Bdělost

Neposlouchejte tuto meditaci v situacích, které si vyžadují bdělost, i když jste možná pokročilým psychonautem či argonautem (své) mysli. Důvodem je skutečnost, že zvukové kódy aktivují portál Ib vašeho srdce (pokud jim to dovolíte), a portál zase otevírá toky interdimenzionální energie a vícerozměrných informací. V závislosti na vašem aktuálním neurologickém stavu mohou být tyto proudy lehké nebo intenzivní. Jsou-li intenzivní, mohou extrémně změnit stav vědomí, což má za následek hluboké změny ve vnímání času a prostoru. Tyto pozměněné stavy vědomí mohou rovněž vést k dočasnému odpojení od fyzického světa. Právě v těchto hluboce pozměněných stavech vědomí je člověk schopen uzdravit a proměnit obrovské množství energie, mentálních vjemů a emocí. Není však moudré vstupovat do těchto stavů změněného vědomí v situacích, pokoušíte-li se například řídit auto nebo obsluhovat stroje.

Epilepsie nebo záchvaty

Pokud máte epilepsii nebo trpíte-li záchvaty, důrazně vám doporučuji, abyste si nejprve poslechli zvukový soubor v sotva vnímatelné hlasitosti. Jestliže se se zvukovými kódy a meditační metodou popsanou Hathory cítit dobře, můžete pomalu hlasitost zvyšovat.

Je velmi nepravděpodobné, že by tyto zvukové kódy vyvolaly záchvaty u kohokoliv. Mám však sklony k tomu dát přednost veškerým typům prevence, jestliže se jedná o vedení lidí do potenciálně hlubokých stavů změněného vědomí. Jediný důvod, proč v souvislosti s touto meditací mluvím na téma epilepsie, je skutečnost, že fyzické srdce je spojeno přes nervus vagus (= bloudivý nerv) s oběma spánkovými laloky mozku. Vědecké studie jasně ukazují, že mozek může být hluboce ovlivněn elektromagnetickými poli a boly (= toky) energie generovanými srdcem, které mohou proudit ze srdce do mozku. To opět pravděpodobně nebude pro nikoho problém. Abychom však zůstali na bezpečné straně, doporučuji vám začít poslouchat na sotva vnímatelné úrovni a poté pomalu hlasitost zvyšovat.

Fyzické a éterické reakce

Pokud se soustředíte na své srdce a posloucháte zvukové kódy, zvuky mají tendenci rozvibrovat prostory ve vašem fyzickém srdci — je-li to váš záměr.

Úroveň vašich zkušeností, soustředěná pozornost a rozsah vašeho podvědomého svolení zažít rozšířené stavy bytí určují zpočátku hloubku zkušenosti. Budete-li však s touto meditací pravidelně pracovat, začnete si více uvědomovat jemnohmotné energie a interdimenzionální portály ve svém srdci a citlivěji je vnímat.

Existují dva ukazatele pokroků v této meditaci. Prvním je vnímání toho, že zvukové kódy doslova rozvibrují různé oblasti vašeho fyzického srdce a prostřednictvím bio-resonance i další části vašeho těla. Uvolnění těchto jemnohmotných energií je velmi prospěšné pro vaše tělo i pro vaši mysl. Když to zakusíte a budete se cítit příjemně, může být pocit resonance vašeho srdce a těla na tyto zvukové kódy hluboký.

Druhý ukazatel pokroku se objeví v okamžiku, budete-li schopni ukotvit svoji pozornost v jasné světelné kouli, jež obklopuje vaše srdce, a umožníte-li zvukovým kódům otevřít portál Ib do vícerozměrných realit, které jsou spojeny se srdcem.

Jsem zde v pokušení popsat vám některé zázračné zážitky a uzdravení, jež mohou nastat, vstoupíte-li na tuto úroveň, ale zdržím se toho. Kdybych začal mluvit o některém z těchto vnitřních prostorů, třebaže s tím nejlepším záměrem, bezděčně bych tím ovlivnil vaši zkušenost. Nechám vás tudíž vstoupit do tohoto tajemného a obrovského vnitřního světa „v nevinnosti“. Je to nejlepší způsob.


Původ této meditace

Audio-soubor pro tuto meditaci pochází ze živého záznamu zvukového testu, který mně Hathoři předali v průběhu intenzivního kurzu s názvem Biophotonic Human / Biofotonový člověk.

Tyto specifické zvukové kódy z předchozí meditace se rozhodli použít i k aktivaci portálu Ib. Pokud se jedná o aktivaci a otevření portálu Ib, jsou tyto kódy velmi účinné.
Skutečnost, že si Hathoři vybrali zvukovou meditaci, jež původně aktivovala srdeční čakru k aktivaci Ib (= fyzického srdce) a jeho multidimenzionálního potenciálu, hovoří mimochodem o hlubokých souvislostech mezi fyzickým srdcem a srdeční čakrou.

Elektronická anomálie

Ve zvukové meditaci se (přibližně 10:48 minut) objeví zajímavá elektronická anomálie — mírný výkyv. Podle Hathorů je to energetický efekt, vzniklý v důsledku vlivu vyšších dimenzí (neboli frekvencí – pozn. překl.) na elektroniku. To se stalo někdy i u předešlých, kdy jemnohmotná energetika ovlivnila při přenosu zvuku elektronické obvody digitálních rekordérů. Z toho důvodu jsem se rozhodl tento výkyv (= blip) odstranit. Hathoři však zasáhli s tím, že tento „blip“ by měl zůstat součástí nahrávky. „Blip“ tak zůstal na svém místě. Možná to zní zcela podivně, ale tento malý „blip“ byl v daném okamžiku nahrávky součástí přenosu informací Hathorů.

Pro ty z vás, kteří mají soubor nahrávek z workshopu Biophotonic Human, je tato zvuková meditace na CD6, track 5.

Biofotonika je fascinující a významná oblast výzkumu, která dokumentuje realitu biologického světla. Jinými slovy: Naše biologické buňky emitují (= vyzařují) měřitelné a kvantifikovatelné světlo. Pokud nejste obeznámeni s touto vědní oblastí a chtěli byste se dozvědět více, navrhuji navštívit můj web, pak přejít k sekci Články (= Articles) — tam si vyhledejte Biophotonics – Class Handouts. Zde najdete (v angličtině) základní popis této vědecké oblasti a najdete i odkazy na vědecké či populárně naučné zdroje.
Doporučuji vám poslouchat tuto nahrávku se sluchátky nebo ušními špunty, abyste dosáhli maximálního psycho-akustického efektu.
Kompletní zvukový přenos Hathorů z workshopu Biophotonic Human má délku 11:06 minut.

Když jsem tuto meditaci několikrát vyzkoušel, rozhodl jsem se zveřejnit její rozšířenou verzi. V této rozšířené podobě opakuji kompletní přenos třikrát, aby se vytvořilo nepřetržité zvukové pole. Zjistil jsem, že práce s touto meditací po nejméně třech opakováních mi poskytuje nejhlubší transformační prožitek. Zkusil jsem po ukončení kratší sekvence vždy stlačit tlačítko opakování, to mě však pokaždé vyvedlo z transového stavu. Pro ty z vás, kteří chtějí s touto zvukovou meditací pracovat hlouběji, může být užitečná právě tato rozšířená verze (33:18 minut).

Důležitá poznámka: Tyto nahrávky, jakož i zvukové meditace zmíněné v tomto newsletteru v odkazech, poskytuji zdarma pouze pro osobní použití. Jsou duševním vlastnictvím chráněným autorskými právy a z toho důvodu je můžete zveřejňovat nebo sdílet s jinými pouze s mým písemným souhlasem.
Dropbox (kde jsou umístěny elektronické soubory MP3) změnil formát zobrazení. Když kliknete na jeden z níže uvedených odkazů, budete přesměrováni přímo do zvukového souboru. Až se stránka objeví, uvidíte spoustu svislých čar. Tento graf představuje úrovně hlasitosti záznamu.

Dole – docela na konci řádků – je šipka, ikona klasického přehrávání. Kliknutím na tento symbol spustíte přehrávání. Pokud se vám slyšené líbí a chcete si soubor stáhnout, klikněte v pravém horním roku (= svislá šipka směrující dolů na horizontální linii). K dispozici je také sekce, kde máte možnost napsat komentáře. Ty jdou přímo ke mně a čtu je. Máte-li dotazy, můžete se na mě obrátit přes e-mail: office@tomkenyon.com.

Chcete-li si stáhnout nebo pouze poslechnout zvukovou meditaci Portál Ib (11: 06 minut), klikněte zde.
Rozšířenou verzi zvukové meditace Portál Ib (33: 18 minut), najdete zde.

Informace, které přímo nesouvisejí s touto zprávou
První poselství Hathorů jsem obdržel 8. února 2003. Během posledních sedmnácti let mi Hathoři dali mnoho zvukových meditací a představili zásadní koncepty o vědomí, záměru a výsledcích, které mohou být užitečné právě v současném období obrovských výzev a nejistoty.
Na svém webu jsem dal dohromady ty nejpraktičtější a nejpřímější zprávy a napsal ke každé zprávě či ke zvukovým souborům krátké informace — o čem jsou a k čemu mohou být užitečné.
Doufám, že to bude pro vás cenná pomoc, neboť v průběhu posledních sedmnácti let mi Hathoři předali tolik materiálu, že se v tom člověk může snadno ztratit. Těmto pomůckám říkám The Hathor Navigator. Kliknutím na nadpis se dostanete přímo k němu. Najdete je také v sekci Articles / Články na adrese www.tomkenyon.com. Srolujte pak na stránce dolů, kde najdete Hathor Navigator.


Zvuková meditace Lament for Whales (= Žalozpěv pro velryby) je nahrávka, kterou jsem udělal před nějakým časem a byla dříve zveřejněna v sekci Listening / Poslech. Při revizi obsahu stránek mého webu jsem si však všiml, že záznam je nějak poškozen. Z toho důvodu jsem původní soubor odstranil a nahrál čistou verzi. Myslím, že stojí za poslech. K tomuto titulu se dostanete kliknutím na níže uvedený odkaz nebo můžete přejít do sekce Listening / Poslech a srolovat dolů, dokud ho nenajdete.

Chcete-li si soubor Lament for Wales poslechnout nebo stáhnout, klikněte zde.

© 2020 Tom Kenyon – Všechna práva vyhrazena: www.tomkenyon.com

Tuto psanou zprávu můžete kopírovat v libovolném formátu a sdílet ji s ostatními, pokud ji nijak nezměníte, nepožadujete za ni peníze a plně respektujete autorská práva. Toto povolení se nevztahuje na zvukovou meditaci. Přejete-li si, aby si zvukovou meditaci mohli poslechnout vaši přátelé nebo rodinní příslušníci, můžete jim poslat přímo tento e-mail kliknutím na tlačítko Sdílet, nebo jim doporučit návštěvu mého webu: www.tomkenyon.com.

Překlad této zprávy do českého jazyka můžete sdílet se zveřejněním odkazu na českou verzi
www.anch-books.eu/blog/duben-2020/portaly-v-srdci-k-rozreni-vedomi

© ANCH BOOKS


 

Komentáře
Příspěvek blogu momentálně nemá žádné komentáře.