Solární Holon

10. 3. 2021 12:40
kategorie:


Solární HOLON a zářivý ANCH
Planetární meditace Hathorů
od Toma Kenyona
 
Předáváme vám informace o Solárním holonu, neboť se lidstvo jako kolektiv nacházíte v procesu změn planetárního vědomí, jež jsou závažné a mají hluboký dosah.

Jako u každého vnímání závisí nabyté poznatky od toho, z jaké perspektivy nahlížíme na situaci.

V tomto ohledu se od vás nijak nelišíme. Jedná se pouze o to, že vaše starosti a možnosti vidíme z jiné dimenze vědomí.

Vnímáme vaši situaci z několika různých hledisek. Představíme vám je co nejstručněji, abychom se poté dostali ke zvukové meditaci. Ale cítíme, že vám naše hlediska mohou pomoci.

Tak tedy... začněme — všechno ve vesmíru je tanec světla, energie a hmoty.

Z hlediska nejvyšších dimenzí, jichž jsme dosáhli a jež nazýváme Aethos, konflikt neexistuje (viz i tituly ANCH BOOKS Moudrost Hathorů a Velký experiment *). Všechny polarity jsou rozptýleny v nekonečném prostoru vyrovnanosti. Z této perspektivy je vše, co prožíváte na Zemi, jen pomíjivým projevem světla a energie. Je to jako sen. Nemá to hmotnou podstatu. Je to magický projev kosmické mysli.

Vše se však začne „komplikovat“, jakmile vědomí sestoupí z této vznešené dimenze do turbulencí světa subatomárních částic – kde kolidují světlo, energie a hmota do atomárních vírů odpovědných za váš senzorický svět. Z hlediska duše vtělené na Zemi někdy bývá skutečně velmi těžké dosáhnout vyrovnané a klidné mysli.

Při sestupu až dolů na Zemi, se ocitnete takříkajíc uprostřed mohutných chaotických uzlů. Některé z nich ovlivňují vaše klima, oceány, ekosystémy, politiku, sociální nerovnost a samotnou existenci civilizace tak, jak ji doposud znáte. Nenechte se však tímto přívalem změn odradit, je to totiž jednoznačně a definitivně možnost: podstatně zvýšit rychlost vašeho vývoje.

Ty, kdož se odmítají vyvíjet, čeká úpadek. Využít přílivu změn ve svůj duchovní prospěch je proto z našeho hlediska velmi moudré.
Jedním z největších problémů při tomto planetárním přechodu je to, že vaše psychické, emocionální, fyzické a spirituální síly jsou již značně vyčerpány. Máme tím na mysli vaše KA (= jemné energetické tělo) a KHAT (= fyzické tělo). Ztráta životních sil vás může komplexně postihnout na více úrovních.

Ze všech našich hledisek, s výjimkou pohledu z Aethosu, jenž všechny jevy vnímá jako sen, se nyní nacházíte ve velmi složitém a náročném období.

A přesto, i pod takovým tlakem, z toho dokážete vytěžit diamanty. Tyto diamanty však nepocházejí ze Země, zrodily se z vašeho vlastního vědomí díky tomu, jak se dokážete vypořádat se všemi problémy pozemského života. Nemusíte učinit ničeho více, nežli se postavit výzvám svého života z pozice jemně rozšířeného vědomí — a kaskády zrychlené evoluce mohou začít.

A právě v tom vám může pomoci Solární holon: pomůže vám lépe se vyrovnat s demoralizujícími a vyčerpávajícími účinky chaotických uzlů.

Mohli bychom vám v současné době nabídnout mnoho pomůcek, ale vybrali jsme si pouze Solární holon, neboť je to forma éterického ohně, jenž má schopnost očišťovat a současně transformovat vědomí. Je to velmi účinný nástroj na urychlení vašeho vývoje.

Tuto metodu jsme kdysi ve starověkém Egyptě předali kněžím a kněžkám v chrámu v Dendeře. Díky této metodě dosahovali hluboce změněných stavů vědomí a mohli s námi přímo komunikovat. A díky tomu si mohli také obnovit i síly pro povznesení vědomí.
Při meditaci se používá bubínek a interakce tří hlasů, které přenášejí zvukové kódy. Existují tři formy práce se Solárním holonem, jež bychom vám nyní chtěli představit:

První forma (v pohybu)

Tuto formu meditace jsme naučili zasvěcence v Dendeře. Měli byste ji však používat pouze v případě, máte-li dobrý smysl či cit pro rovnováhu.

Postavte se, rozkročte nohy na šířku ramen a zaměřte své vědomí na solar plexus. Představte si, že máte v tomto místě světelnou kouli – jako slunce. Uvnitř slunce je zářivě bílý anch. Tento anch vás chrání, vždyť je to energetický otisk velmi vysoké duchovní dimenze. Anch vám rovněž přenese silné životní energie na KA a KHAT. Každý úder bubínku zasáhne i tuto éterickou ohnivou kouli ve vašem solaru. S každým úderem bubínku vibruje i Solární holon. Nechejte své tělo, aby se samo pohybovalo do rytmu bubínku podle své vlastní vrozené moudrosti. Cítíte-li nutkání, vydávejte při pohybu i zvuky.

Druhá forma (vsedě)

Sedněte si tak, aby se vaše chodidla stále dotýkala podlahy. Ostatní postup je stejný jako u první formy meditace. Vnímejte zářivě bílý anch uprostřed svého solar plexu. Každý úder bubínku zasáhne i ohnivou kouli (což je Solární holon). Nechejte Solární holon vibrovat v rytmu bubínku a nechejte své tělo, aby se samo pohybovalo podle své vlastní vrozené moudrosti.
A stejně jako u první formy – pokud k tomu pociťujete nutkání – vydávejte zvuky, jež jsou v souladu s tím, co cítíte a jak se vaše tělo pohybuje.

Třetí forma (v klidu)

Třetí forma meditace se provádí v klidu. Může to být vsedě nebo vleže. Stejně jako u předchozích dvou metod se soustřeďte na svůj solar plexus. Vnímejte zářivě bílý anch uprostřed ohnivé koule. Každý úder bubínku zasáhne i ohnivou kouli (což je Solární holon). Nechejte Solární holon vibrovat v rytmu bubínku. Při této formě meditace se nehýbete ani nevydáváte zvuky, aspoň ne záměrně. Pokud se u vás spontánně projeví zvuky či pohyby, nechejte je, ať se projeví.
Shrnutí


Účelem základní formy této meditace, zmíněné výše, je, aby vás Solární holon očistil a dodal vám sílu. Je to základ pro další využití holonu; doporučujeme vám, abyste s ním často pracovali. Nyní se soustředíme na jiné zajímavé využití Solárního holonu.

Psychonavigace

Mnohé z vás bude zajímat možnost využití Solárního holonu k psychonavigaci v prostoru a dalších dimenzích vědomí.
Existuje jedna metoda, o níž bychom se chtěli zmínit, neboť tvoří základ všech dalších psychonavigací, které využívají Solární holon. Cílem je, abyste do sebe načerpali životodárné energie, jež vyzařuje Slunce, hvězda – střed vaší sluneční soustavy.
Solární holon je éterická forma, a není tudíž nijak omezený časem ani prostorem jako vaše fyzické tělo. Solární holon se může sám v okamžiku přemístit do jiné dimenze či na jiné místo ve vesmíru.

Chcete-li načerpat životodárnou energii ze Slunce, postupujte podle následujících pokynů: Provádějte několik minut zvukovou meditaci, dokud nebudete ve svém solar plexu jasně vnímat Solární holon. Také dbejte na to, aby anch vyzařoval energii. Jestliže necítíte, že z anchu vyzařuje světlo či energie, pokračujte v práci s holonem, dokud to neucítíte.

Potom si představte, že se vznášíte ve vesmíru před Sluncem. Jste ve svém těle KA, Slunce vás nespálí. Slunce neustále vyzařuje do prostoru energii ve formě slunečního větru neboli proudu nabitých částic; a právě z tohoto proudu silné energie budete čerpat.

Solární holon odpovídá energetickému otisku jemnohmotného těla Slunce (tedy slunečnímu KA); váš Solární holon do sebe načerpá velmi silné energie a vaše tělo KA samovolně sníží frekvence těchto slunečních energií, aby byly použitelné i pro fyzické tělo (KHAT).

Jak s touto vysokofrekvenční energií naložíte, to je již pouze vaše záležitost. Z toho důvodu vám důrazně doporučujeme, abyste tuto energii využívali pouze konstruktivním způsobem respektující vše živé. Veškerý život ve vesmíru je vzájemně propojený, a jakmile dosáhnete vyššího energetického stavu, zjistíte, že musíte konat s větší zodpovědností. 

Ti z vás, kdož jsou již zkušení psychonauti, mohou objevovat další hvězdné soustavy a další dimenze vědomí. Vždy, objevujete-li jiné dimenze vědomí či jiné hvězdné soustavy, musíte cítit energii anchu. Je to pro vás životně důležité, poněvadž anch vás ochrání, kdybyste se ocitli v prostorách, jež pro vás nejsou právě přívětivé. Jinými slovy, ne všechny hvězdné soustavy a dimenze vědomí jsou laskavé. Některé z nich jsou ničemné; proto kdybyste ve své naivitě narazili na soustavu hvězd nebo dimenzí, kde byste neměli být, anch vás ochrání.

Mohli bychom toho o Solárním holonu a jeho možnostech říci mnohem více, ale pak by tato zpráva byla mnohem delší. Všechny znalosti, jež potřebujete pro plné využití Solárního holonu, jsou zakódovány v zářivě bílém anchu. Meditujte nad tímto klíčem k vyšším dimenzím duchovního poznání – odhalí vám vše, co potřebujete.

Kéž Solární holon a jedinečné tajemství slunečního větru solárního energetického proudu pozvednou a rozšíří vaše vědomí.

Kéž najdete během života na Zemi spoustu diamantů. A až váš čas na Zemi skončí, přejeme vám, abyste mohli upřímně říci, že vám život přinesl uspokojení a naplnění.

Kéž je vaše srdce lehčí nežli pírko, ať se lítost, hněv, strach a trápení rozpustí v transformujícím milosrdenství diamantových světel.

Hathorové
21. 1. 2021

Tomovy myšlenky a připomínky

Myslím, že pokyny Hathorů ohledně Solárního holonu jsou docela jasné, nepovažuji tudíž za nutné je dále rozvádět. Nicméně mám několik poznámek k anchu.

Jeden z důležitých klíčů k této metodě spočívá právě v anchu, jejž několikrát zmínili Hathorové. Umístění anchu uprostřed Solárního holonu vypovídá o jeho významu. Ze své vlastní zkušenosti mohu říci, že meditace na anch, jak navrhují Hathorové, může skutečně přinést ohromné množství duchovního poznání.

Anch (= Ankh) byl ve starověkém Egyptě velmi důležitým symbolem. Často byl zobrazován, jak vysílá paprsky energie v různých podobách, například jako siločáry nebo proud(y) mnoha maličkých anchů. Bůh, bohyně či nějaká jiná postava pak tyto paprsky jemné energie směrují na lidskou bytost nebo na jiné božstvo. Zdá se, že zobrazení anchu, jak přenáší svoji tajemnou moc, bylo omezeno pouze na společensky významné osoby, na faraony a jiné osobnosti. Esoterické vědění pocházející ze starověkého Egypta, obsahovalo mnoho druhů meditací zahrnujících anch. Koptští křesťané přejali anch jako základní symbol, čímž se spojilo esoterické vědění egyptských mystických či mysterijních škol s křesťanstvím.

Anch se skládá ze tří částí: kříže, jenž symbolizuje hmotu, kruhové smyčky šen (= Shen), jež představuje spirituální oblast, a uzlu sken (= Sken), který spojuje naši duchovní podstatu s hmotou (s tělem). Uzel sken představuje dýchání. Dokud dýcháme, náš duch je připoután k tělu. Avšak v okamžiku smrti přestaneme dýchat – a náš duch se oddělí od těla. „Proklouzne“, obrazně řečeno, smyčkou šen do duchovního světa.

Je zajímavé, že k podobnému, ačkoliv jen krátkodobému jevu často dochází ve stavu hluboké meditace. V józe se to nazývá kumbhaka neboli zadržení dechu, k němuž dochází ve chvíli, kdy mysl vstupuje do velmi jemnohmotných sfér vnímání samádhi. Vědci z oboru neuropsychologie, kteří zkoumají meditaci, zjistili, že dýchání člověka, jenž vstoupil do stavu hluboké meditace, je buď velmi mělké, nebo se úplně zastaví. Zatímco je dech meditujícího člověka pozastaven, duše „proklouzne“ onou pověstnou smyčkou šen, a může svobodně zkoumat spirituální dimenze vědomí. Potřebuje-li tělo více kyslíku, člověk se samovolně nadechne. Něco podobného se děje při hathorské zvukové meditaci.  Ti, kdož používají anch jako ústřední bod meditace, věří, že anch je kanálem energie z vyšších dimenzí a také klíčem, který odemyká bránu k duchovnímu poznání. Vzhledem ke svým zkušenostem s tímto tajemným symbolem jsem přesvědčen, že je tomu opravdu tak.

Po meditaci na anch podle pokynů Hathorů jsem zjistil, že mi anch skutečně otevřel mimořádný interdimenzionální portál, jenž nabízí přístup k všeobecnému i osobnímu esoterickému vědění. Hathorové mi poradili, abych se při meditaci na anch řídil zvukovou meditací Multivesmír. A zjistil jsem, že mi to v mém úsilí velice pomáhá. Pro ty z vás, kteří mají zájem dozvědět se něco více, jsem připojil odkaz na zvukovou meditaci Multivesmír, jejíž záznam trvá 11 minut a 26 sekund. Najdete zde i odkaz na původní zprávu Hathorů, jež přináší informace o Multivesmíru.

Přístup ke zvukovým meditacím
Níže najdete odkaz na sekci Poslech.
Kliknutím na odkaz přejděte na konec stránky, pak klikněte na Listening Agreement. Přesměruje vás to na obsáhlé soubory zvukových meditací, přednášek, rozhovorů a na obsahy z workshopů, jež jsou všechny okamžitě a bezplatně k dispozici pro vaši osobní potřebu.

Rolujte v seznamu titulů dolů, dokud nenajdete ten, který vás zajímá.
Abychom vám usnadnili přístup, umístili jsme Solární holon a zvukovou meditaci Multivesmír v seznamu úplně nahoře.
Zde klikněte, chcete-li přejít k sekci s poslechy.
Pokud vám tuto zprávu někdo přeposlal, a odkaz nefunguje, přejděte na sekci Poslech (Listening Section) na adrese www.tomkenyon.com
klikněte zde:  I agree with the terms and conditions of the Listening Agreement!
A můžete si stáhnout meditaci: The Solar Holon Sound Meditation
Chcete-i přejít ke zprávě Hathorů s názvem Multivesmír (Multiverse)klikněte zde.
 
*) Poznámka redakce: Titul Velký experiment je momentálně v našem e-shopu nedostupný; jistě jej však najdete u některých knihkupců či objednáte přes jejich knižní distributory.

překlad ©ANCH BOOKS
Článek můžete sdílet se zveřejněním odkazu

 
 
 
Komentáře
Příspěvek blogu momentálně nemá žádné komentáře.